Báo cáo thống kê

Năm 2017 – 2018

  • Công khai thông tin cơ sở vật chất (Download tại đây)
  • Cam kết chất lượng giáo dục phổ thông (Download tại đây)
  • Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên (Download tại đây)

Năm học 2016 – 2017

  • Công khai thông tin cơ sở vật chất (Download tại đây)
  • Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên (Download tại đây)

Năm học 2015 – 2016

  • Công khai chất lượng giáo dục phổ thông (Download tại đây)
  • Công khai thu chi tài chính năm 2015, dự kiến 2016 (Download tại đây)